Kontaktlærarar

Kvar elevgruppe har sin kontaktlærar. Store klassar kan ha to kontaktlærarar.

Ordninga med kontaktlærar er forankra i opplæringslova § 8-2.

Kontaktlærar er ansvarleg for elevgruppa, og nærmaste kontaktperson for elevane i gruppa, og for føresette til elevar under 18 år. Kontakt med heimen er ei sentral oppgåve for kontaktlærar.

Liste med oversikt over kven som er kontaktlærarar for kva elevgruppe blir lagt ut her straks dette er på plass.

Ta kontakt med skolen om du treng kontaktinformasjon, som du ikkje finn på heimesida.

Kontakt