Kontaktlærarar

Kvar elevgruppe har sin kontaktlærar. Store klassar kan ha to kontaktlærarar.

Ordninga med kontaktlærar er forankra i opplæringslova § 8-2.

Kontaktlærar er ansvarleg for elevgruppa, og nærmaste kontaktperson for elevane i gruppa, og for føresette til elevar under 18 år. Kontakt med heimen er ei sentral oppgåve for kontaktlærar.

Liste med oversikt over kontaktlærarar finn du i vedlegg nedanfor.

Ta kontakt med skolen om du treng kontaktinformasjon, som du ikkje finn på heimesida.

Dokumenter

Kontakt